Med henvisning til Plan- og bygningslovens § 12-8, varsles oppstart av arbeide med fire reguleringsplaner:

Bastian hyttefelt, gnr/bnr: 49/1 og 49/2 i Meldal kommune

Området ligger øst i Meldal kommune med avkjøring fra Seterdalsveien. I følge kommuneplanen ligger dette hyttefeltet i område med arealformål «fritidsbebyggelse». I området sør-øst for Slåvatnet er det noen hytter i dag. Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av flere fritidstomter med nødvendige veier og annen infrastruktur. Det planlegges også veier til eksisterende hytter.

Se kart over planområdet

Føssjøen hyttefelt, gnr/bnr: 107/1, 107/3 108/1 m.fl. i Meldal kommune

Området ligger sør-øst i Meldal kommune med avkjøring fra Fosseterveien. I følge kommuneplanen ligger dette hyttefeltet i område med arealformål «fritidsbebyggelse». Gjeldende reguleringsplan heter: «Ilfjellområdet – delplan B». I området rundt Føssjøen er det noen hytter i dag. Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av flere fritidstomter med nødvendige veier og annen infrastruktur. Det planlegges også veier til eksisterende hytter.

Se kart over planområdet

Eldalen hyttefelt, gnr/bnr: 137/1 og 141/1 m.fl. i Meldal kommune

Området ligger sør-vest i Meldal kommune med avkjøring fra Resdalsveien. I følge kommuneplanen ligger dette hyttefeltet i område med arealformål «fritidsbebyggelse». Gjeldende reguleringsplan heter: «Resdalen – delplan E». I området rundt Eldalen er det noen hytter i dag. Formålet med revidering av planen er å åpen for bygging av sommerbilvei frem til eksisterende hytter. Det legges ikke opp til vinterbrøyting.

Se kart over planområdet

Linkjeldåsen steinbrudd, gnr/bnr: 172/1 i Meldal kommune

Området ligger nord-vest i Meldal kommune, 500 m innenfor Litjåsen skiarena. Avkjøringen er fra Laksøybygdveien. I følge kommuneplanen ligger det planlagte steinbruddet i LNFR-område. Det er ingen reguleringsplan for i området i dag og Linkjeldåsen er skogbevokst. Formålet med planen er å legge til rette for uttak av steinmasser fra knust fjell.

Se kart over planområdet

Frist for innspill

De som har spørsmål eller kommentarer til varselet kan ta kontakt med:

Borch Energi og Landskap, mobil: 918 11 623, e-post hans.christian@borchsenius.net,
eller papirpost til Ressveien 58, 7336 Meldal

Frist for innspill er 23. november 2018