Den 22.08.2018 vedtok Hovedutvalg for Landbruk og tekniske tjenester oppstart av reguleringsarbeid for området nevnt i overskriften.

Herved varsles alle som har eiendom i eller med grense mot planområdet om oppstart av reguleringsarbeidet slik det er krav om i plan- og bygningsloven § 12-8.

Planforslaget skal fremmes som områderegulering.

Planområdet
Avgrensningen av planområdet er vist her:


Formålet med reguleringsendringen
Ny kommuneplan (vedtatt 20.06.2018) angir ca. 15,5 daa nytt næringsareal på sørsiden av Stensveien. 1,8 daa endres fra bolig til næring, resten fra LNFR til næring. Dette LNFR-arealet er i dag fulldyrka jord. Kommuneplanen angir også at ca 35 daa på nordsiden av Stensveien skal endres fra næring til LNFR. Dette er areal som har vært regulert til industri siden tidlig på 1980-tallet, men ikke tatt i bruk til dette formålet.

Det er behov for en busslomme på sørsiden av Stensveien, men dette fremgår ikke av gjeldende reguleringsplaner.

Resten av planområdet fanger opp arealer på Stensmoen der plansituasjonen er eldre enn 2014.

Hensikten med planarbeidet kan sammenfattes i følgende punkt:

  • Regulere nytt næringsareal sør for Stenveien i samsvar med kommuneplanens arealdel. Avklare og redusere eventuelle konflikter mellom næringsareal og omkringliggende arealbruk.
  • Regulere deler av eldre næringsareal nord for Stensveien til LNFR i samsvar med kommuneplanens arealdel.
  • Regulere ny busslomme sør for Stensveien.
  • Gjennomgå plansituasjon ellers i planområdet. Vurdere tilpasninger til dagens eiendomssituasjon og kommuneplanens arealdel.
  • Avklare og redusere eventuelle naturfarer.

Oppstartsvedtaket med saksframlegg og vedlegg finner dere her


Forslagsstiller
Forslagsstiller er Meldal kommune

Innspill til planarbeidet
Innspill til planarbeidet kan sendes med brev eller e-post til:

Frist for innspill er satt til 24.09.2018

Videre saksgang
Etter at fristen for å komme med innspill er ute vil selve planforslaget bli utarbeidet. Etter første gangs behandling i kommunen blir planen lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil da bli anledning til å komme med merknader til planforslaget før videre politisk behandling.