Den 18.04.2018 vedtok Hovedutvalg for landbruk og tekniske tjenester at områdereguleringsplan for Bjørnli skal revideres. Herved varsles oppstart av reguleringsarbeidet slik det er krav om i plan- og bygningsloven § 12-8.

Områdereguleringsplan for Bjørnli ble vedtatt 07.05.2015. Etter samtaler med Meldal kommune har Bjørnli Vel levert et innspill med forslag til endringer.

Hensikten med en ny planprosess er å vurdere hvilke endringer som kan gjøres i nåværende plan uten å forkaste hensynet til bevaring av kulturmiljø.

Gjeldende plan med alle relevante dokumenter kan lastes ned her

Vedtak om oppstart av ny planprosess og innspillet fra Bjørnli Vel kan lastes ned her

Alle kan nå levere innspill til planarbeidet per brev eller e-post til:

    Meldal kommune, Kvamsveien 2, 7336 Meldal
    postmottak@meldal.kommune.no

Frist for innspill er 01.06.2018

Etter at fristen for å komme med innspill er ute vil rådmannens forslag til revidert plan bli utarbeidet. Etter første gangs politisk behandling blir planforslaget lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil da bli anledning til å komme med merknader før sluttbehandling og vedtak i kommunestyret.

Ta kontakt med kommunen dersom du har spørsmål.