Den 13.6.2018 vedtok Hovedutvalg for Landbruk og tekniske tjenester oppstart av reguleringsarbeid for Jordhus og Amundmoen industriområder. Herved varsles alle om oppstart av reguleringsarbeidet slik det er krav om i plan- og bygningsloven § 12-8.


Planområdet
Avgrensningen av planområdet er som vist på kartet nedenfor:

planomradet_jordhus_amundmoen.jpg


Gjeldende reguleringsplaner for området er

  • «Endring av Løkken nord del 1 (Jordhusmoen industriareal og tilliggende boligfelt)», PlanID R0090, vedtatt i 2009
  • «Håmmårlia boligområde og Amundmoen industri- og friområde», PlanID R0037, vedtatt i 1983


Formålet med reguleringsendringen

Hensikten med planarbeidet er å avklare følgende forhold:

  • Regulere næringsareal i samsvar med kommuneplanens arealdel
  • Legge til rette for en bedre utnytting av arealene i tråd med «Utviklingsplan for Jordhus industriområde»
  • Planlegge en bedre trasé for Industriveien som beskrevet i «Utviklingsplan for Jordhus industriområde»
  • Avklare og redusere eventuelle konflikter med nærliggende boligbebyggelse og annen arealbruk
  • Avklare og redusere eventuelle naturfarer


Oppstartsvedtaket med saksframlegg og vedlegg


Forslagsstiller
Forslagsstiller er Meldal kommune


Innspill til planarbeidet
Innspill til planarbeidet kan sendes med brev eller e-post til:


Frist for innspill er satt til 15.8.2018


Videre saksgang
Etter at fristen for å komme med innspill er ute vil selve planforslaget bli utarbeidet. Etter første gangs behandling i kommunen blir planen lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil da bli anledning til å komme med merknader til planforslaget før videre politisk behandling.