Kommunestyret avsatte i sin behandling av kommuneregnskapet for 2016 kr. 50.000 til Utviklingsfond Bjørnli Haveby. Det er søknadsfrist 1. september.

Retningslinjene for fondet er slik:

 1. Formål
  Formålet med utviklingsfond for Bjørnli Haveby er at kommunen kan støtte forskjønningstiltak og andre tiltak som bidrar til å øke Bjørnli Havebys attraktivitet som boligområde. Dette fremgår av kommunestyrets vedtak av områdereguleringsplan for Bjørnli: KS-019/15.
 2. Målgruppe
  - Lag og organisasjoner
  - Grunneier til områder for felles aktiviteter
  - Privatpersoner som ønsker å stå ansvarlig for tiltak til beste for felleskapet
 3. Tilskudd
  - Det kan søkes om tilskudd til etablering, drift og vedlikehold av fellesanlegg og områder for felles opphold, eller andre tiltak i nærmiljøet som gir bolyst og trivsel for Bjørnlis innbyggere
  - Tiltak må være i tråd med reguleringsplanens bestemmelser og prinsippene i tilhørende veileder
  - Utviklingsfondet gir ikke tilskudd til tiltak på den enkelte boligeiendom
  - Det kreves en egenandel enten i form av dugnad, egne midler eller annen finansiering, eller en kombinasjon av dette.
 4. Søknad
  Søknad vedlagt beskrivelse av tiltaket og kostnadsoverslag sendes kommunen innen 1. mars (for 2017 1. september). For tiltak som krever vedlikehold må søknaden også beskrive vedlikeholdsplan/ansvar.
 5. Saksbehandling
  Alle søknader om tilskudd behandles av Hovedutvalg for Landbruk og Tekniske tjenester.
 6. Arbeidsfrist
  Fristen for å gjennomføre tiltaket skal normalt ikke overstige 6 måneder fra innvilgningsdato. Unntak kan innvilges dersom det er godt begrunnet i søknaden.
 7. Utbetaling av tilskudd
  Tilskuddet utbetales etter hvert som tiltaket blir gjennomført. Minimum 25 % av innvilget beløp skal ikke utbetales før det foreligger godkjent regnskap og sluttrapport.

Søknadene vil bli behandlet i hovedutvalget for Landbruk og tekniske tjenester i deres møte 13. september.

Dersom midlene ikke blir oppbrukt ved tildeling i september eller det blir tilført nye midler, vil det bli mulig å søke igjen 1. mars 2018.

Ytterligere opplysninger fås ved henvendelse til seksjon Plan og byggesak, postmottak@meldal.kommune.no eller telefon 72 49 51 00.