Trøndelag fylkeskommune utlyser ordningen «Tilskudd til helsefremmende og forebyggende arbeid i Trøndelag» for 2019!
Søknadsfristen er i år 1. februar 2019, og det skal søkes via nettstedet regionalforvaltning.no.

Målsetting
Søknader skal bidra til å oppfylle målsettinger i de gjeldende regionale planer for folkehelse i Trøndelag, samt mål i Økonomiplanen for Trøndelag fylkeskommune. Det vil bli lagt vekt på prosjekt som bidrar til å utjevne sosiale ulikheter og som øker deltakelsen i nærmiljøet av grupper som deltar lite. Dette kan være grupper av eldre, folk med psykiske utfordringer, grupper av barn og unge, innvandrere og flyktninger m.v.

Hvem kan søke?
Frivillige lag og organisasjoner, offentlige og private aktører hjemmehørende i Trøndelag fylke.

All nødvendig informasjon finnes i lenken nedenfor:

https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/folkehelse-idrett-frivillighet/folkehelse/stotteordninger/