Meldal kommune vedtok 26.6.2019 revidert reguleringsplan for Bjørnli, PlanID 20180001

Saksframlegg, vedtak og plandokumenter er lagt ut i servicetorget i tillegg til på denne nettsiden.

Planforslaget består av flere store dokumenter, og det kan være krevende å få oversikt. Kommunen anbefaler at dokumentene studeres i denne rekkefølgen:

 1. Kommunestyrets vedtak med saksframlegg
  Her beskrives de viktigste endringene som er gjort i forhold til høringsforslaget
 2. Plankart
  Her er det spesielt viktig å merke seg hvilke områder som omfattes av «Hensynssone for bevaring av kulturmiljø»
 3. Planbestemmelser
  Juridisk bindende bestemmelser som bl.a. beskriver hva som er søknadspliktig og hvordan byggetiltak må forholde seg til veilederen
 4. Veileder for bevaring og utvikling av Bjørnli haveby
  Utdyper og spesifiserer planbestemmelsene. Inneholder både krav og anbefalinger
 5. Vedlegg til veileder
  Kart og tegninger i større format
 6. Planbeskrivelse
  I dette tilfellet er planbeskrivelsen det minst viktige dokumentet

Du kan også laste ned plandokumentene fra kommunens planarkiv Her finner du også saksframlegg til oppstartsvedtak og 1.gangsbehandling.

Du kan klage på vedtaket. Eventuell klage sendes skriftlig via Meldal kommune. Klagefristen er 3 uker fra kunngjøringsdato.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må være fremsatt innen 3 år fra kunngjøringsdato.

Ta kontakt med kommunen dersom du har spørsmål eller ønsker hjelp til å laste ned plandokumentene.

Lovhjemler:

 • Planvedtaket - Plan- og bygningsloven § 12-12
 • Klagerett - Plan- og bygningsloven § 12-12, jf. § 1-9 og Forvaltningsloven kap. VI
 • Erstatning og innløsning - Plan- og bygningsloven § 15-2 og § 15-3