Meldal kommune vedtok 2.5.2018 reguleringsplan for deler av Meldal sentrum (Messa – Grøta), PlanID 20170001.

Saksframlegg, vedtak og plandokumenter er lagt ut i servicetorget og kan lastes ned fra kommunens planarkiv

Du kan klage på vedtaket. Eventuell klage sendes skriftlig via Meldal kommune. Klagefristen er 3 uker fra kunngjøringsdato.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må være fremsatt innen 3 år fra kunngjøringsdato.

Ta kontakt med kommunen dersom du har spørsmål eller ønsker hjelp til å laste ned plandokumentene.

Lovhjemler:
•    Planvedtaket - Plan- og bygningsloven § 12-12
•    Klagerett - Plan- og bygningsloven § 12-12, jf. § 1-9 og Forvaltningsloven kap. VI
•    Erstatning og innløsning - Plan- og bygningsloven § 15-2 og § 15-3