Saksframlegg, vedtak og plandokumenter finner du her:

  • Planarkiv
    Her finner du plankart, bestemmelser, beskrivelse, saksframlegg og vedtak på pdf-format.
  • Kommunekart
    Kartverktøy som viser det nye plankartet sammen med omkringliggende plansituasjon.

Du kan klage på vedtaket. Eventuell klage sendes skriftlig via Meldal kommune. Klagefristen er 3 uker fra kunngjøringsdato.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må være fremsatt innen 3 år fra kunngjøringsdato.

Ta kontakt med kommunen dersom du har spørsmål eller ønsker hjelp til å laste ned plandokumentene.

Lovhjemler:

  • Planvedtaket - Plan- og bygningsloven § 12-12
  • Klagerett - Plan- og bygningsloven § 12-12, jf. § 1-9 og Forvaltningsloven kap. VI
  • Erstatning og innløsning - Plan- og bygningsloven § 15-2 og § 15-3