I medhold av plan og bygningslovens (pbl) §12-8 blir det med dette varslet om oppstart av reguleringsarbeid for området nevnt i overskriften.

Området ligger sør-øst i Meldal kommune med avkjøring fra Fosseterveien på Holsjøveien. I følge kommuneplanen ligger dette hyttefeltet i område med arealformål «fritidsbebyggelse». I området rundt Holsjøen er det en del hytter i dag. Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av infrastuktur/veier fram til eksisterende hytter og noen flere fritidstomter med nødvendig infrastruktur.

Se avgrensning av planområdet

Gjeldende reguleringsplan er «Hulsjøen hytteområde (PlanID 20130005), sist revidert i 2013.

Se gjeldende reguleringsplan

Har du spørsmål eller kommentarer?

Har du spørsmål eller kommentarer til varselet kan du ta kontakt med:

Knut Grut
Grutaveien 38, 7335 Jerpstad
Mobil: 904 08 449, e-post: knutgrut69@gmail.com

Frist for innspill er 26. mars 2019