Hjemmehjelp/praktisk bistand

Prisen på hjemmehjelptjenester/praktisk bisnad bestemmes av den årlige inntekten til den som søker. Grunnbeløpet endres pr 1. mai hvert år.

 Årlig inntektSats pr. mnd.
0-2 G0 - 193.766kr     210,-
2-3 G193.767 - 290.649kr     960,-
3-4 G290.650 - 387.532kr   1.225,-
4-5 G387.533 - 484.415kr  1.675,-
Over 5 G484.416kr  1.945,-

 Timepris hjemmehjelp: kr. 230,- pr. time.

Lege

Konsultasjon  Enkel pasientkontakt ved fremmøte kr. 54,- 
Konsultasjon hos lege kr. 152,- (+ kr. 46,- hos spesialist i allmenmedisin)
Innsending av prøver Kr. 54,- (i tillegg til konsultasjonstakst)
Hjemmebesøk Dag kr. 190,- 
Førerkortattest Stor kr. 366,- over 70 år kr. 298,- 

Korttidsopphold Helsetun

Samlet opphold i inntil 60 dager pr. kalenderår koster kr. 160,- pr. døgn.

Dag/nattplass koster kr. 85,-

Etter til sammen 60 dagers opphold på korttidssats innen samme kalenderår, beregnes oppholdsutgifter ut fra langtidssats.

Ved vedtak om langtidsopphold ved innleggelse gis 30 dager betalingsfri. Evt. liggedøgn på annen helseinstitusjon går til fradrag i friperioden.

Avlastningsopphold Helsetun

Tjenesten er gratis.

Langtidsopphold Helsetun

Prisen fastsettes etter individuell vurdering.  

Trygghetsalarm

Tjenesten er gratis.

Matombringing

Varm mat fra Meldal Helsetun – kr. 82,- pr.porsjon.

Hjemmesykepleie

Tjenesten er gratis.

Støttekontakt

Tjenesten er gratis.