Dessverre er det også denne sesongen begrenset tilgang til pneumokokkvaksinen Pneumovax. I denne situasjonen bør helsetjenesten prioritere vaksinasjon av personer med høyest risiko for alvorlig pneumokokksykdom (IPD). Det er viktig å opprettholde generelle smittevernråd og influensavaksinasjon i grupper der dette er anbefalt.

Folkehelseinstituttets resterende Pneumovaxdoser er forbeholdt personer med medisinske tilstander som gir spesielt høy risiko for IPD:

  • Hivinfeksjon / AIDS (blå resept)
  • Stamcelletransplantasjon (blå resept)
  • Anatomisk eller funksjonell miltmangel (blå resept)
  • Cerebrospinalvæskelekkasje
  • B-cellesvikt
  • Hematologisk kreft (leukemi, lymfom, myelomatose)
  • Organtransplantasjon

For personer med medisinske tilstander som gir høy og moderat risiko for pneumokokksykdom bør lege gjøre en medisinsk vurdering av om vaksinasjon kan utsettes. Et unntak er personer med cochleaimplantat som bør prioriteres for vaksinasjon.

Folkehelseinstituttet vil kun ekspedere nye Pneumovax-bestillinger med påført indikasjon som spesifisert over. Vaksinen kan bestilles på nett (gjelder ikke blåresepter).

Vaksinasjon av friske eldre over 65 år kan utsettes til det er bedre tilgang på Pneumovax. Rutinemessig revaksinering etter 10 år kan også utsettes til det er bedre tilgang på Pneumovax.

Pneumovax er en polysakkaridvaksine som beskytter mot de 23 vanligste typene av pneumokokkbakterien. Vaksinen er anbefalt til grupper og individer med økt risiko for IPD Rapport om bruk av pneumokokkvaksine utenfor barnevaksinasjonsprogrammet i Norge.

En konjugert pneumokokkvaksine som beskytter mot 13 typer av pneumokokkbakterien (Prevenar 13) brukes i det norske barnevaksinasjonsprogrammet. På grunn av flokkeffekt av vaksinasjonsprogrammet har forekomsten av IPD forårsaket av disse 13 bakterietypene falt i alle aldersgrupper. Prevenar 13 anbefales ikke som eneste pneumokokkvaksine til personer med risiko for IPD. Begrenset tilgang på Pneumovax påvirker ikke anbefalinger vedrørende bruk av Prevenar 13. Prevenar 13 anbefales ikke som erstatning for Pneumovax. Dersom personer i risikogruppene kun vaksineres med Prevenar 13 bør de få Pneumovax når vaksinen blir tilgjengelig.