Arealet er regulert til konsentrert småhusbebyggelse og området skal utformes slik at det er rom for minimum 16 boenheter. Boenhetene skal ha avkjørsel fra Skolegata og det er rekkefølgebestemmelse i reguleringsplanen om at fortau merket F1 skal være ferdig opparbeidet før det gis brukstillatelse.

Kommunen har vedtatt at arealet kan selges til en pris på kr 328,- pr. m2. Dersom utbygger selv ønsker å besørge alle nødvendige arbeider med fjerning av eksisterende bygningsmasse, selges tomt til en pris på kr. 46,- pr. m2. Prisene gjelder for kjøp i 2017.

Kjøp av tomt forutsetter fysisk byggestart innen to år etter erverv av tomt. Arealet vil alternativt gå tilbake til kommunen til samme kronebeløp som kjøpesummen. Dette gjelder også ved eventuelt salg av areal i to-årsperioden. Meldal kommune har forkjøpsrett ved videresalg av areal. I tillegg vil det påløpe tilknytningsgebyrer for vann/avløp, gebyr for saksbehandling/oppmåling og tinglysinger.

Føringer for salget:
Det settes en frist til tirsdag 01.08.17 til skriftlig å melde sin interesse til Servicekontoret i Meldal Rådhus, e-post postmottak@meldal.kommune.no. Kommunen står fritt i å velge mellom interessenter ut fra oppfylling av vilkår i reguleringsplanen og vurdering av realisme/framdrift i prosjekter. Står flere likt, vil det bli foretatt loddtrekking.

Det vil bli gitt en 14 dagers frist for skriftlig å bekrefte at areal ønskes kjøpt, samt innbetaling av et depositum.