20.6.2018 vedtok kommunestyret Kommuneplanens arealdel. Arealdelen er vår viktigste langsiktige plan for hvordan arealene i kommunen skal brukes.

Last ned Kommuneplanens arealdel (som består av flere dokumenter) fra kommunens Planregister

Se plankartene i Kommunekart

Om plandokumentene

Kommuneplanens arealdel består av flere store dokumenter, og det kan være krevende å få oversikt. Vi anbefaler at du studerer dokumentene i den rekkefølgen de er angitt her:

  1. Plankart: Oversiktskartet viser hele kommunen i målestokk 1:50 000 med unntak av tettstedene som har sine egne delplankart i målestokk 1:5 000. Den viktigste informasjonen på plankartene er arealformål (farge) og hensynssone (skravur).  Tegnforklaringen viser hva disse betyr.
  2. Planbestemmelser: Dokumentet inneholder både juridisk bindende bestemmelser samt retningslinjer som gir føringer for kommunens saksbehandling. Her gis det føringer for hva som kan tillates innenfor de ulike arealformål og hensynssoner.
  3. Planbeskrivelse: Dokumentet beskriver mål og forutsetninger for planarbeidet og begrunner vurderingene som er gjort.
  4. Vedlegg: Frittliggende bolig-, og fritidseiendommer. Dokumentet lister opp eksisterende bolig- og fritidseiendommer som ligger utenfor delplanområdene. Av hensyn til oversiktskartets lesbarhet fremstår disse innenfor LNFR-formålet, men saksbehandling skal likevel følge bestemmelser for bolig og fritidsbebyggelse.
  5. Vedlegg: Innspill og konsekvensvurdering. Dokumentet går igjennom alle innspill som ble levert, og beskriver i hvilken grad disse er hensyntatt i planforslaget.
  6. Saksframlegg med vedtak: Her framgår vurderingene og endringene i plandokumentene i etterkant av høring, den politiske behandlingen og vedtaket.

Om planarbeidet

Planprogram ble vedtatt av kommunestyret 31.5.2017.

Høsten 2017 ble det gjennomført flere folkemøter om arbeidet, og fristen for å komme med innspill var 20.9.2017.

Rådmannen utarbeidet forslag til ny arealdel, og Hovedutvalg for Landbruk og tekniske tjenester vedtok den 14.3.2018 i sak 015/18 at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn.

Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 20.3.2018 til 9.5.2018.

Rådmannen utarbeidet et revidert forslag basert på vurdering av innkomne høringsuttalelser, og Hovedutvalg for Landbruk og tekniske tjenester vedtok den 13.6.2018 i sak 038/18 at planforslaget sendes til sluttvedtak i Kommunestyret.

Mer informasjon

Ta kontakt med kommunen på tlf: 72 49 51 00 eller e-post: postmottak@meldal.kommune.no dersom du har spørsmål.