figur%2Bplansystemet_600x332.jpg

Kommunal planstrategi

Kommunen er pliktig til å utarbeide planstrategi minst en gang i hver valgperiode. Planstrategien er kommunens verktøy for å fastsette planarbeidet i valgperioden, og drøfter behovet for å revidere kommuneplanen.

Kommuneplanens samfunnsdel

Dette er kommunens overordnede plan med mål og strategier for kommunen som samfunn.

Handlingsprogram / økonomiplan

Kommunestyret skal selv en gang i året vedta økonomiplan for de kommende 4 år. Planen skal være fullstendig og omhandle hele kommunens virksomhet. Videre skal planen inneholde en oversikt over forventede inntekter og utgifter i perioden, både hva angår drift og investeringer. Planen skal også inneholde avsetninger som er tilstrekkelige til å dekke kapitalutgifter (renter og avdrag på lån), samt avsetning til å møte framtidige utfordringer.

Økonomiplanen er en del av kommunens handlingsprogram, og inngår i den helhetlige styringsdialogen i kommunen. Økonomiplanens første år utgjør budsjettet for 2018.

Her finner du gjeldende handlingsprogram med økonomiplan :

Reguleringsplaner

Reguleringsplaner følger opp kommuneplanens arealdel for et mindre område og angir arealbruken mer detaljert.