Vann

GEBYRER FOR VANN -  2018

1.   Engangsgebyr for tilknytning

Engangsgebyr betales ved tilknytning til offentlig vannledningsnett.

 

Engangsgebyr pr enhet for tilknytning:

Vann

- hytte og fritidsboliger

  (kreves BID tilsvarende fritidsbolig i Matrikkelen)

 

kr  5.000

 

- andre bygg; boliger, næringsbygg, off. bygg

 

kr 10.000

 1. ÅRSGEBYR

2.1 Abonnementsgebyr

Kommunens totale årsinntekter fra abonnementsgebyrer skal dekke følgende andel av kommunens samlede årskostnader for henholdsvis vanntjenestene. Dette reflekterer kommunens faste kostnader for disse tjenestene:

 • Vann: Ca. 50%

  Abonnementsgebyret differensieres etter brukerkategori: 

 • Abonnementsgebyr for næring betales av næringseiendommer, offentlige virksomheter

 • Abonnementsgebyr for hytter/fritidsboliger

 • Abonnementsgebyr for bolig betales av øvrige abonnenter.

 • Alle abonnenter i én brukerkategori betaler likt abonnementsgebyr, slik:

Kategori:

Vann

Hytte og fritidsboliger

kr 1.974

Boliger/leiligheter

kr 1.974

Næringsbygg, driftsbygning, off. virksomhet

kr 1.974

 

2.2 Forbruksgebyr

Forbruksgebyret beregnes på grunnlag av målt eller stipulert forbruk, begge basert på nedenstående enhetspris:

Enhetspris for vann:

9,30 kr/m3

 

 

3.1 Målt forbruk

Forbruksgebyret baseres på faktisk vannforbruk (vannmåler) og pris pr. m3. Avløpsmengde regnes lik vannmengde. Unntak fra dette må dokumenteres av abonnenten.

 

        Forbruksgebyr ved bruk av vannmåler:

 • Vann:

       Enhetspris   [kr/m3]  x  Målt forbruk [m3]

 

3.2 Stipulert forbruk

Forbruksgebyret baseres på stipulert forbruk og pris pr. m3 hvor måler ikke er montert.

 

Stipulert forbruk [m3] regnes pr enhet og beregnes slik:

 • Arealet beregnet som bruksareal BRA [m2] etter NS 3940

 • Stipulert forbruk er fastsatt til antall m3 pr kategori

 • Gebyret beregnes ut i fra: Enhetspris [kr/m3] x stipulert forbruk

   

  A: Forbruksgebyr hytte/fritidsboliger:

   Kategori

Stipulert forbruk

vann

Stipulert forbruk

avløp

  -Hytte/fritidsbolig

60 m3

60 m3

 

B: Forbruksgebyr boliger:

   Kategori

Stipulert forbruk

vann

Stipulert forbruk

avløp

   - Bolig/leilighet inntil 90 m2

130 m3

130 m3

   - Bolig/leilighet 91 – 299 m2

180 m3

180 m3

   - Bolig/leilighet over 300 m2

250 m3

250 m3

   - Tillegg svømmebasseng

60 m3

60 m3

 

C: Næringsbygg:

   Kategori

Stipulert forbruk

vann

Stipulert forbruk

avløp

   - Næringsbygg inntil 100 m2

130 m3

130 m3

   - Næringsbygg 101 – 300 m2

250 m3

250 m3

   - Næringsbygg 301 – 700 m2

500 m3

500 m3

   - Næringsbygg over 700 m2

1.000 m3

1.000 m3

 

D. Driftsbygning i landbruket:

   Kategori

Stipulert forbruk

vann

Stipulert forbruk

avløp

   - Uten husdyrhold

130 m3

130 m3

   - Under 10 GDE

200 m3

 

   - 10 – 19 GDE

400 m3

 

   - 20 – 29 GDE

600 m3

 

   - 30 – 39 GDE

800 m3

 

   - 40 – 49 GDE

1.000 m3

 

   - 50 – 59 GDE

1.200 m3

 

   - Over 60 GDE

1.400 m3

 

 

4.   Midlertidig bruk av vann

Eier/fester av eiendom som midlertidig knyttes til kommunens vannanlegg skal betale abonnementsgebyr og forbruksgebyr etter gjeldende regler for næringsvirksomhet, se pkt. 2.1 og 2.2.

 

5. Vannmåler

Vannmåleren eies av abonnenten og betaler alle kostnader knyttet til installasjon, drift og vedlikehold av måleren. Måleren skal årlig avleses og til frister satt av kommunen.

Dersom avlesning ikke skjer innenfor de frister som er varslet av kommunen, kan kommunen foreta avlesning for eiers regning. Kontrollgebyr: kr 420,-

Avløp

GEBYRER FOR AVLØP 2018

1.   Engangsgebyr for tilknytning

Engangsgebyr betales ved tilknytning til offentlig vann- og/eller avløpledningsnett.

 

   Engangsgebyr pr enhet for tilknytning:

Avløp

   - hytte og fritidsboliger

  (kreves BID tilsvarende fritidsbolig i Matrikkelen)

kr 7.500

   - andre bygg; boliger, næringsbygg, off. bygg

 

kr 15.000

 1. < >Avløp: Ca. 50 %.

  Abonnementsgebyret differensieres etter brukerkategori: 

 2. Abonnementsgebyr for næring betales av næringseiendommer, offentlige virksomheter

 3. Abonnementsgebyr for hytter/fritidsboliger

 4. Abonnementsgebyr for bolig betales av øvrige abonnenter.

   

  Alle abonnenter i én brukerkategori betaler likt abonnementsgebyr, slik:

   Kategori:

Avløp

   Hytte og fritidsboliger

kr 2.586

   Boliger/leiligheter

kr 2.586

   Næringsbygg, driftsbygning, off. virksomhet

kr 2.586

2.2 Forbruksgebyr

Forbruksgebyret beregnes på grunnlag av målt eller stipulert forbruk, begge basert på nedenstående enhetspris:

Enhetspris for avløp:

12,83 kr/m3

3.1 Målt forbruk

Forbruksgebyret baseres på faktisk vannforbruk (vannmåler) og pris pr. m3. Avløpsmengde regnes lik vannmengde. Unntak fra dette må dokumenteres av abonnenten.

   Forbruksgebyr ved bruk av vannmåler:

 

 • Avløp:

   Enhetspris   [kr/m3]  x  Målt forbruk [m3]

 

3.2 Stipulert forbruk

Forbruksgebyret baseres på stipulert forbruk og pris pr. m3 der måler ikke er montert.

Stipulert forbruk [m3] regnes pr enhet og beregnes slik:

 • Arealet beregnet som bruksareal BRA [m2] etter NS 3940

 • Stipulert forbruk er fastsatt til antall m3 pr kategori

 • Gebyret beregnes ut i fra: Enhetspris [kr/m3] x stipulert forbruk

 

        A: Forbruksgebyr hytte/fritidsboliger:

   Kategori

Stipulert forbruk

vann

Stipulert forbruk

avløp

   -Hytte/fritidsbolig

60 m3

60 m3

 

B: Forbruksgebyr boliger:

   Kategori

Stipulert forbruk

vann

Stipulert forbruk

avløp

   - Bolig/leilighet inntil 90 m2

130 m3

130 m3

   - Bolig/leilighet 91 – 299 m2

180 m3

180 m3

   - Bolig/leilighet over 300 m2

250 m3

250 m3

   - Tillegg svømmebasseng

60 m3

60 m3

 

C: Næringsbygg:

   Kategori

Stipulert forbruk

vann

Stipulert forbruk

avløp

   - Næringsbygg inntil 100 m2

130 m3

130 m3

   - Næringsbygg 101 – 300 m2

250 m3

250 m3

   - Næringsbygg 301 – 700 m2

500 m3

500 m3

   - Næringsbygg over 700 m2

1.000 m3

1.000 m3

 

D. Driftsbygning i landbruket:

   Kategori

Stipulert forbruk

vann

Stipulert forbruk

avløp

   - Uten husdyrhold

130 m3

130 m3

   - Under 10 GDE

200 m3

 

   - 10 – 19 GDE

400 m3

 

   - 20 – 29 GDE

600 m3

 

   - 30 – 39 GDE

800 m3

 

   - 40 – 49 GDE

1.000 m3

 

   - 50 – 59 GDE

1.200 m3

 

   - Over 60 GDE

1.400 m3

 

 

4.   Midlertidig bruk av avløp

Eier/fester av eiendom som midlertidig knyttes til kommunens avløpsanlegg skal betale abonnementsgebyr og forbruksgebyr etter gjeldende regler for næringsvirksomhet, se pkt. 2.1 og 2.2.

 

5. Vannmåler

Vannmåleren eies av abonnenten og betaler alle kostnader knyttet til installasjon, drift og vedlikehold av måleren. Måleren skal årlig avleses og til frister satt av kommunen.

Dersom avlesning ikke skjer innenfor de frister som er varslet av kommunen, kan kommunen foreta avlesning for eiers regning. Kontrollgebyr: kr 420,-

Renovasjon

Renovasjon ivaretas av det interkommunale renovasjonsselskapet HAMOS.

Priser/gebyrer finner du på https://www.hamos.no/kundeservice/priser/

Slamtømming

Slamtømming ivaretas av det interkommunale renovasjonsselskapet HAMOS.

Priser/gebyrer finner du på http://www.hamos.no/priser-slamtomming