KOMMUNENS FORPLIKTELSER

Både du som abonnent og vi som leverer drikkevannet ditt ønsker det samme. Best mulig tjeneste for lavest mulig pris. Men for å få dette til må vi begge holde oss til visse regler. 
I dette dokumentet vil du finne hvilke regler som gjelder og hva du kan gjøre når du mener tjenestene ikke er slik de bør være

 

1. Levere drikkevann som næringsmiddel
 

Vannkvalitet

Drikkevann skal ved uttak fra kommunal ledning oppfylle krav stilt i Drikkevannsforskriften.

Trykk

Ved en normal driftssituasjon skal vanntrykket ved tilknytningspunktet til kommunal ledning være mellom 2 og 10 bar. (Trykk over 6 bar kan ødelegge husinstallasjoner, se Abonnentens forpliktelser).

Leveringssikkerhet

Vi forsyner deg med tilstrekkelig mengde drikkevann til eget forbruk. Vannet leveres kontinuerlig 24 timer i døgnet. Det kan imidlertid oppstå situasjoner med korte avbrudd i leveransen. I slike tilfeller gjelder følgende:

·     Ingen planlagte avbrudd i vannforsyningen skal vare lengre enn 8 timer.

·     Ved uforutsatte stopp i vannforsyningen, f.eks. ved ledningsbrudd, skal kommunen tilstrebe å gjenopprette vannforsyningen innen 8 timer.

·     Dersom vannforsyningen uteblir i mer enn 6 timer, vil det bli utkjørt vanntank i det berørte området til husholdningsforbruk.

·     Ved flere enn 5 brudd på samme ledningsstrekning i løpet av ett år skal kommunen vurdere å renovere ledningsstrekningen.

·     Ved ledningsbrudd eller storbrann kan kommunen stenge vanntilførselen uten forvarsel.

2. Informere, varsle og holde kontakt med abonnentene

 

·     Alle planlagte stopp i leveransen (f.eks. ved reparasjoner) eller inngrep som medfører avvik i vannkvalitet av betydning for deg (f.eks. ved spyling av ledningsnett) skal varsles.

·     Kommunen skal varsle deg umiddelbart ved akutt forurensning, som kan påvirke drikkevannet i en grad som gjør at det ikke lenger er hygienisk betryggende.

·     Vi informerer deg årlig om endringer i priser og/eller leveransen før du mottar første faktura og om vannkvalitet på oppfordring.

·     Nye abonnenter får tilsendt kommunal forskrift om vann- og avløpsgebyrer, gjeldende prisliste, dette dokumentet og annen informasjon om kommunens vannforsyning.

·     Vi ønsker å drive aktivt informasjonsarbeid gjennom media, ved direkte kontakt og via skriftlig materiell for å øke din kunnskap, og dermed utvikle et positivt forhold til oss i kommunen.

·     Dine henvendelser vedrørende driftsproblemer (både skriftlige og muntlige) besvares raskest mulig og senest innen 4 uker fra mottakstidspunktet.

ABONNENTENS FORPLIKTELSER

 

Dine forpliktelser er fastsatt i kommunens forskrift om vann- og avløpsgebyrer og i kommunens tekniske og administrative bestemmelser og innebærer i hovedsak at du skal:

·     Betale vanngebyrer i henhold til mottatt faktura.

·     Sikre at private stikkledninger blir lagt etter kommunens bestemmelser.

·     Sikre at innvendige installasjoner (husapparater og sanitæranlegg) blir dimensjonert og valgt basert på vannkvalitet, driftstrykk og trykkvariasjoner som er på kommunens vannledning. Dersom det er fare for at trykket er større enn 6 bar må du sikre dine innvendige installasjoner ved bruk av reduksjonsventil.

·     Dersom du driver virksomhet som stiller spesielle krav til leveranse av drikkevann er du selv ansvarlig for å få informasjon om vannets kvalitet, driftssikkerhet m.m. og eventuelt tegne nødvendige forsikringer.

·     Vedlikeholde dine private anlegg i hht. kommunens bestemmelser (sanitæranlegg, stikkledninger og felleseid private ledningsnett t.o.m. anboringsklammeret på kommunens hovedledning).

·     Søke å utbedre lekkasjer på dine private anlegg snarest, evt. innen gitte frister.

·     Kjenne til plassering av reduksjonsventil/sikkerhetsventil og utvendig stoppekran.

·     Tilrettelegge for at kommunen selv kan foreta inspeksjoner av dine installasjoner ved behov.

·     For deg med vannmåler: Foreta avlesning og innmelding innen gitt tidsfrist, samt overholde andre betingelser i tekniske bestemmelser for bruk av vannmåler.

·     Varsle kommunen ved uregelmessigheter i vannforsyningen.

·     For øvrig innrette deg etter anvisninger og informasjon fra kommunen.

ANDRE TILBUD KNYTTET TIL DRIKKEVANNET

 

·     Der vannledningsnettet er dimensjonert og utstyrt til dette kan vannet fra kommunalt ledningsnett benyttes til brannslukking og ved andre nødsituasjoner.

·     Du kan under vanlige driftsforhold benytte drikkevann til hagevanning. I tørkeperioder, eller i andre perioder med kapasitetsproblem, kan kommunen imidlertid innføre restriksjoner mot hagevanning. Du vil bli varslet minst 24 timer før innføringen.

·     Der kapasiteten tillater dette, og etter avtale med kommunen, kan du benytte drikkevann til eget sprinkleranlegg, landbruksvanning og andre former for vannuttak.

PRIS OG BETALINGSBETINGELSER

 

Prisen for vannleveransen er fastsatt i henhold til kommunens forskrift om vann- og avløpsgebyrer, og går i sin helhet til dekning av kommunens kostnader knyttet til vannforsyningen. Størrelsen på gebyret fastsettes (revideres) årlig av kommunestyret og fremkommer av gebyrregulativet.

Årsgebyret fordeles for tiden på 4 terminer i året. Dersom ditt forbruk stipuleres etter areal betaler du lik sum 4 ganger i året. Dersom du har vannmåler betaler du etter forrige års forbruk à konto beløp i 3 terminer, som deretter avregnes ved første termin etterfølgende år.

Både du som boligabonnent og kommunen kan kreve installering av vannmåler. Installasjonen og senere drift og vedlikehold bekostes av abonnenten.

Ved forsinket betaling tilkommer renter etter Morarenteloven. Ved uteblitt betaling av årsgebyr har kommunen rett til å ta pant i eiendommen etter Panteloven § 6-1.

Klage,prisavslag og erstatning

 

KLAGE, prisavslag og erstatning

Dersom du mener at det har oppstått mangel ved vannleveransen i forhold til det som er beskrevet foran eller i forhold til krav i Drikkevannsforskriften, kan du sende klage til kommunen. Klagen bør sendes så raskt som mulig etter at mangelen er oppdaget.

Kommunen vil da sjekke forholdene så snart som mulig, noe avhengig av sakens karakter. Uansett vil du få tilbakemelding senest innen 4 uker.

Du kan ha krav på erstatning hvis du er blitt påført et økonomisk tap på grunn av feil eller avbrudd i vannleveransen.

For å få avklart dine rettigheter vedrørende prisavslag og erstatning kan du kontakte ditt forsikringsselskap, kommunen eller det lokale Forbrukerkontoret.