Meldal kommune jobber med å revidere kommuneplanens arealdel. Arealdelen er vår viktigste langsiktige plan for hvordan arealene i kommunen skal brukes.

Hensikten med planarbeidet er å angi hovedtrekkene i arealdisponeringen i kommunen. I tillegg sette rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene.

Planprogram ble vedtatt av kommunestyret 31.05.2017.

Høsten 2017 ble det gjennomført flere folkemøter om arbeidet, og fristen for å komme med innspill var 20.09.2017.

Planforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn

Rådmannen har nå utarbeidet forslag til ny arealdel, og Hovedutvalg for landbruk og tekniske tjenester vedtok den 14.03.2018 i sak 015/18 at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn. 

Hvis du har merknader til forslaget må dette leveres skriftlig  per brev eller e-post til kommunen innen 10.05.2018

Ta kontakt med kommunen på tlf: 72 49 51 00 eller e-post: postmottak@meldal.kommune.no dersom du har spørsmål.

Her kan du laste ned planforslaget

Kommuneplanens arealdel består av flere store dokumenter, og det kan være krevende å sette seg skikkelig inn i planforslaget. Vi anbefaler at du studerer dokumentene i den rekkefølgen de er angitt i tabellen under.

Saksframlegg med vedtak Her gis et kort sammendrag av planbeskrivelsen sammen med det politiske vedtaket om å legge forslaget ut til offentlig ettersyn

Oversiktskart

Delplan Løkken (kartblad nord)

Delplan Løkken (kartblad sør)

Delplan Storås

Delplan Meldal sentrum

Delplan Å

Oversiktskartet viser hele kommunen i målestokk 1:50 000 med unntak av tettstedene som har sine egne delplankart i målestokk 1:5 000.

Den viktigste informasjonen på plankartene er arealformål (farge) og hensynssone (skravur).  Tegnforklaringen viser hva disse betyr.

Planbestemmelser Dokumentet inneholder både juridisk bindende bestemmelser samt retningslinjer som gir føringer for kommunens saksbehandling. Her gis det føringer for hva som kan tillates innenfor de ulike arealformål og hensynssoner.
Planbeskrivelse Dokumentet beskriver mål og forutsetninger for planarbeidet og begrunner vurderingene som er gjort.
Innspill og konsekvensvurdering Dokumentet går igjennom alle innspill som ble levert, og beskriver i hvilken grad disse er hensyntatt i planforslaget.
Vedlegg: Frittliggende bolig-, og fritidseiendommer Dokumentet lister opp eksisterende bolig- og fritidseiendommer som ligger utenfor delplanområdene. Av hensyn til oversiktskartets lesbarhet fremstår disse innenfor LNFR-formålet, men saksbehandling skal likevel følge bestemmelser for bolig og fritidsbebyggelse.

Kommunekart

Her kan du se høringsforslaget til ny arealdel i kommunekartklienten. Du kan zoome og panorere, og du kan kombinere planforslaget med andre kartlag i menyen. 

Vis kartet i fullskjerm.

 

Se plankartene i 3D

3D-modellene er ikke en del av planforslaget, men er ment som et tilbud til de som ønsker å studere planen nærmere.

Det kan ta noe tid å laste inn modellene, men til gjengjeld er de raske å manøvrere i. Modellene er dessverre ikke kompatible med alle nettlesere. 

Oversiktskartet er kombinert med grunnkartet Norge 1: 50 000 og lagt på en forholdsvis grov terrengmodell. Delplankartene er kombinert med flyfoto fra 2014 og lagt på en terrengmodell basert på laserscanning fra 2016.  

På PC manøvrerer man på følgende måte: venstre mustast - rotere, hjul - zoom, høyre mustast - panorere. På berøringsskjerm: én finger - rotere, to fingre - zoom, tre fingre - panorere.

I delplankartene er det mulig å velge om terrengmodellen skal ta høyde for oppstikkende objekt som bygg og vegetasjon eller vise kun terrenget (dette finner du i menyen "Layers").

Storaas_3D[1].JPG