Ordningen er et fylkeskommunalt ansvar, hvor midlene bevilges over fylkets budsjett.

Godkjenning av brukere er delegert til kommunen. Innkomne søknader behandles av en Godkjenningsnemnd bestående av, en lege, en med helsefaglig utdanning og en brukerrepresentant. Nemnda har møter 4 ganger i året. Brukere betaler en egenandel pr. tur.

Det er utarbeidet egne retningslinjer for godkjenning av TT-brukere.

Legeerklæring og passfoto vedlegges søknaden. Søknadsskjema finner du her.

Søknaden sendes : Meldal kommune, Kvamsveien 2, 7336 Meldal.