Valgdagen for stortings- og sametingsvalget 2017 er mandag 11. september. I Meldal er det i tillegg valgdag søndag 10. september i to valgkretser.

Se valgresulat for Meldal

Har du ikke mottatt valgkort i posten?

Valgdirektoratet har nå sendt ut valgkort foran høstens stortings- og sametingsvalg til alle stemmeberettigede i Meldal. Utsendingen er basert på adresser i Folkeregistret.

Dersom adressene i Folkeregisteret ikke stemmer, blir valgkortene sendt i retur til kommunen. Meldal kommune har mottatt flere valgkort i retur.

Hvis du ønsker det kan du hentet valgkortet ditt ved Servicekontoret i Meldal rådhus.

Du behøver ikke valgkort for å stemme. Det eneste du trenger er gyldig legitimasjon med bilde.

Står du i manntallet?

For å kunne stemme ved høstens stortingsvalg må du stå i manntallet. Du kan undersøke om du står i valgmanntallet i kommunen der du bor.

Vær klar over at du en manntallsført i den kommunen der du var registrert som boende pr. 30. juni 2017.

Dersom du har fått tilsendt valgkort, så vil det der stå i hvilken kommune du er manntallsført, og det står hvilken valgkrets du tilhører, og åpningstidene for denne.

Dersom navnet ditt ikke står i valgmanntallet, eller du mener det er andre feil i listene, kan du klage. Klagen skal være skriftlig og begrunnet. Klagen sendes til valgstyret i kommunen der du bor.

I Meldal legges manntallet ut til offentlig ettersyn fra 17. juli og fram til valgdagen ved Servicekontoret i Meldal rådhus og ved Meldal folkebibliotek (Løkken Verk)

Tidligstemmegivning

Fra 03.07.2017 til 09.08.2017 kan du tidligstemme ved Servicekontoret i Meldal rådhus.

 • Du skal benytte eget stemmeavlukke i Servicekontoret
 • Stemmeseddelen din stemples før du legger den i en egen valgkonvolutt som klistres igjen
 • Den forseglede valgkonvolutten din puttes i en annen konvolutt. Den ytre konvolutten (ikke valgkonvolutten), merkes med ditt navn, og legges sammen med andre tidligstemmer i valgurna

Husk å ta med legitimasjon og gjerne valgkort hvis du har fått dette tilsendt.


Forhåndsstemmegivning

Fra 10.08.2017 til 08.09.2017 (ordinær åpningstid) kan du forhåndsstemme ved Servicekontoret i Meldal rådhus og ved Meldal folkebibliotek på Løkken Verk.

Utvidet åpningstid ved Servicekontoret:

 • fredag 01.09.2017 fra kl 15:00 til kl 18:00
 • lørdag 02.09.2017 fra kl 11:00 til kl 14:00

Forhåndsstemming:

 • Stemmesedler vil være tilgjengelige, du kan derfor endre på partiets listeforslag
 • Eget stemmeavlukke benyttes
 • Stemmeseddelen din stemples og du slipper selv seddelen i den forseglede urnen

Husk å ta med legitimasjon og gjerne valgkort hvis du har fått dette tilsendt.

Forhåndsstemmegivning

Fra 10.08.2017 til 08.09.2017 (ordinær åpningstid) kan du forhåndsstemme ved Servicekontoret i Meldal rådhus og ved Meldal folkebibliotek på Løkken Verk.

Utvidet åpningstid ved Servicekontoret:

 • fredag 01.09.2017 fra kl 15:00 til kl 18:00
 • lørdag 02.09.2017 fra kl 11:00 til kl 14:00

Forhåndsstemming:

 • Stemmesedler vil være tilgjengelige, du kan derfor endre på partiets listeforslag
 • Eget stemmeavlukke benyttes
 • Stemmeseddelen din stemples og du slipper selv seddelen i den forseglede urnen

Husk å ta med legitimasjon og gjerne valgkort hvis du har fått dette tilsendt.

Helsetunet og Løvbytunet

Meldal helsetun
Du kan forhåndstemme ved Meldal helsetun torsdag 07.09.2017 fra kl 11:00 til 13:30

Løvbytunet
Du kan forhåndstemme ved Løvbytunet tirsdag 05.09.2017 fra kl 12:00 til 14:00

Laksøyan grendahus

Du kan forhåndstemme under "Søndagskaffen" ved Laksøyan grendahus søndag 03.09.2017 fra kl 13:00 til kl 15:00

Stemme hjemme?

Hvis du på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme på valgdagen eller møte fram der det avholdes forhåndsstemmegivning, kan du etter søknad til valgstyret få avgi stemme hjemme eller der du oppholder deg. Det er ikke nødvendig å søke valgstyret om dette hvis du oppholder deg på en institusjon der det gjennomføres forhåndsstemmegivning.

I henvendelsen til valgstyret må du oppgi fullt navn, fødselsdato og -år, telefonnummer, samt hvilken adresse du befinner deg på den siste uka før valget.

Ta kontakt med valgstyret i Meldal på telefon 72 49 51 00 eller e-post postmottak@meldal.kommune.no
Søknad om å få forhåndsstemme hjemme (eller et annet sted hvor du oppholder deg siste uka før valget) må være mottatt av valgstyret senest mandag 04.09.2017 kl 15:00 (søknaden kan være muntlig)

Her kan du stemme på valgdagen

Å valgkrets
Å samfunnshus

 • Mandag 11.09.2017 kl 12:00 – kl 20:00

Grefstad valgkrets
Meldal samfunnshus

 • Søndag 10.09.2017 kl 16:00 - kl 20:00
 • Mandag 11.09.2017 kl 12:00 - kl 20:00

Storås valgkrets
Storås barnehage, sokkelen

 • Mandag 11.09.2017 kl 12:00 - kl 20:00

Løkken valgkrets
Idrettsbygget

 • Søndag 10.09.2017 kl 16:00 - kl 20:00
 • Mandag 11.09.2017 kl 12:00 - kl 20:00

På valgdagen kan du avgi din stemme i den kretsen du selv ønsker i din bostedskommune.

Har du stemmerett?

Du må ha stemmerett for å kunne stemme.

Disse har stemmerett:

 • Norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2017 og som er, eller har vært, registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge.
  Personen må ikke ha mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53

Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet. Dersom de ikke noen gang har vært registrert som bosatt i Norge, skal de manntallsføres i Oslo kommune.

For å kunne stemme må du stå innført i manntallet i en kommune.

Sametingsvalget 2017

Sametingsvalg er det i Norge hvert fjerde år. Alle samer som er registrert i Sametingets valgmanntall har stemmerett. Du kan skrive deg inn i valgmanntallet når som helst, men for at du skal ha stemmerett ved sametingsvalget i 2017, må din innmelding ha kommet til Sametinget innen 30. juni 2017.

I Meldal kommune er det ved sametingsvalget 2017 færre enn 30 manntallsførte. I henhold til sameloven § 2-3 er det derfor bare mulig å stemme på forhånd.

Perioden for forhåndsstemmegivningen er fra 10. august til 8. september. I denne perioden kan du forhåndsstemme ved Servicekontoret i Meldal rådhus og ved Meldal folkebibliotek på Løkken Verk.

I tillegg kan du i perioden fra 3. juli til 9. august avlegge din stemme som tidligstemme ved Servicekontoret.

Husk å ta med valgkortet når du skal forhåndsstemme. Valgkort blir utsendt i løpet av juli.

Les mer om Sametingsvalget på Sametingets nettsider

valglogo_sort_samisk.jpg

Ofte stilte spørsmål om valg

Hvem har stemmerett til stortingsvalget?
Norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2017 og som er, eller har vært, registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge. Personen må ikke ha mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53

Hvor og når kan jeg forhåndsstemme i Meldal?

 • Meldal rådhus, Kvamsveien 2, 7336 Meldal fra og med 3. juli til og med 8. september
 • Meldal folkebibliotek, Løkkenveien 219, 7332 Løkken Verk fra og med 10. august til og med 8. september - Se bibliotekets åpningstider
 • Laksøyan grendahus, 03.09.2017 fra kl 13:00 til kl 15:00
 • Løvbytunet, 05.09.2017 fra kl 12:00 til kl 14:00
 • Meldal helsetun, 07.09.2017 fra kl 11:00 til kl 13:30

Det er ingen stemmegivning lørdag 9. september.

Hvor og når kan jeg stemme på valgdagen(e) i Meldal?

Å valgkrets
Å samfunnshus
Mandag 11.09.2017 kl 12:00 – kl 20:00

Grefstad valgkrets
Meldal samfunnshus
Søndag 10.09.2017 kl 16:00 - kl 20:00
Mandag 11.09.2017 kl 12:00 - kl 20:00

Storås valgkrets
Storås barnehge, sokkelen
Mandag 11.09.2017 kl 12:00 - kl 20:00

Løkken valgkrets
Idrettsbygget
Søndag 10.09.2017 kl 16:00 - kl 20:00
Mandag 11.09.2017 kl 12:00 - kl 20:00

På valgdagen(e) må du avgi stemme i hjemkommunen, altså den kommunen der du er manntallsført. Du velger selv hvilken valgkrets i egen kommune du avlegger stemmen.

Hva regnes som hjemkommune når det gjelder manntall?
Der du ifølge folkeregisteret er bosatt 30. juni. Det betyr at folkeregisteret må ha mottatt eventuell flyttemelding senest 30. juni for at du skal være manntallsført på ny adresse.

Kan man stemme på valgdagen(e) i et annet valglokale enn i sin egen stemmekrets?
Ja, så lenge det er i Meldal kommune. Alle velgere som er manntalsført i Meldal kan derfor stemme på søndagsvalget ved Meldal rådhus og ved Meldal folkeblioteket.

Kan man stemme hjemmefra hvis man har nedsatt funksjonsevne?
Ja, du kan avgi forhåndsstemme hjemmefra. Velgere som ikke kan oppsøke et valglokale, kan søke om å få stemme hjemme. Det er ingen formelle krav til søknad. Man ringer Servicekontoret på telefon 72 49 51 00 og oppgir navn, adresse og telefonnummer. Søkeren vil deretter bli kontaktet at våre stemmemottakere for å avtale et tidspunkt.
Fristen for å søke er mandag 04.09.2017 kl 15:00

Kan man stemme hjemmefra på selve valgdagen?
Nei. Tilbudet om hjemmestemming gjelder bare i forbindelse med forhåndsstemming. På valgdagen(e) er det ingen mulighet for å stemme hjemmefra.

Kan man forhåndsstemme via internett?
Nei. Det var et forsøk med internettstemming i noen kommuner i 2011 og 2013, men det er ikke videreført i 2015 og 2017.

Hvilke endringer kan gjøres på seddelen ved stortingsvalg?
Du kan endre rekkefølgen kandidatene er satt opp i på stemmeseddelen. Dette gjør du ved å sette ønsket nummer i ruta foran kandidatnavnet. Velgeren kan også stryke kandidatnavn ved å sette kryss i ruta bak kandidatnavnet. Veiledning om dette er trykt på baksida av seddelen.

Hvilke endringer kan gjøres på seddelen ved sametingsvalg?
Velgeren kan ved valg til Sametinget endre rekkefølgen kandidatene er satt opp i på stemmeseddelen ved å skrive inn ønsket kandidatnummer foran kandidatenes navn. Velgerens adgang til å rette gjelder kun de fem øverste kandidatene på stemmeseddelen, eller det samlede antallet mandater som skal velges i kretsen, hvis dette tallet overstiger fem.

Blir stemmeseddelen forkastet hvis man gjør andre endringer?
Nei, ugyldige endringer medfører ikke forkasting. Endringene blir bare sett bort fra. Hvis du for eksempel stryker over et partinavn eller kandidatnavn, blir det ikke godkjent som en endring.

Hva skal til for at en stemmeseddel blir godkjent, altså ikke forkastet?
Seddelen må stemples før du legger den i urna. Det må også gå fram hvilket parti du har stemt på, og partiet må stille liste i ditt valgdistrikt. Oversikt over partier som stiller liste i Sør-Trøndelag, finner du på fylkeskommunens nettside.

Må alle vise legitimasjon? Og hva godkjennes som legitimasjon?
Regelen er JA.  Legitimasjon må ha navn, fødselsdato og bilde.

Kan en velger stemme for andre hvis vedkommende har med fullmakt?
Nei, det er alltid velger selv som skal avgi stemme.

Kan man stemme på nytt hvis man ombestemmer seg?
Nei, stemmen du avgir er endelig.

Må velgere bruke avlukket selv om de har med seg seddel?
Ja. Det er for å sikre hemmelig valg og for å unngå muligheter for kjøp og salg av stemmer.

Hva skjer hvis velgeren kommer ut av avlukket uten å ha brettet seddelen riktig?
Da må velgeren inn i avlukket igjen for å brette riktig, blant annet av samme grunner som nevnt i forrige punkt. Ingen skal vise eller fortelle hva de har stemt så lenge de er inne i valglokalet.

Kan flere velgere gå sammen inn i avlukket?
Nei, stemmegivning skal skje i enerom og usett for å sikre hemmelig valg.

Hva med velgere som trenger hjelp?
Det er alltid stemmestyret/valgfunksjonær som skal hjelpe. I helt spesielle tilfeller, for eksempel ved sterk funksjonsnedsettelse, kan velger peke ut en hjelper i tillegg til valgmedarbeideren. Alle hjelpere har selvsagt taushetsplikt.

Kan berusede personer få stemme?
Ja, så lenge de ikke forstyrrer andre velgere.

Oppdatert 09.08.2017