I hovedsak er det plankrav for større byggesaker. Du kan se om en eiendom er regulert eller ikke  i kommunens kartløsning Kommunekart.

Dersom du ønsker å utvikle et område som ikke er regulert, kan du fremme et privat forslag til regulering. Du kan også fremme forslag til endring av gjeldende regulering. Private planforslag må innholdsmessig følge opp hovedtrekk og rammer i kommuneplanens arealdel. 

Hvem kan fremme planforslag?

Private tiltakshavere, organisasjoner og andre myndigheter har rett til å fremme forslag til detaljregulering. Selve planforslaget må utarbeides av fagkyndig, og det er visse krav til fremstilling av planforslaget.

Planprosessen

Plan- og bygningsloven stiller klare krav til planprosessen. Under har vi gjengitt de viktigste punktene:

  • Oppstartsmøte mellom forslagsstiller og kommunen er obligatorisk i starten av en planprosess. Ta kontakt med kommunens planavdeling for å avtale møtetidspunkt.
  • Planoppstart for reguleringsplan, eventuelt planprogram, varsles til berørte grunneiere, naboer og berørte parter. Planoppstart må også kunngjøres i lokalavis og på kommunens nettside.
  • Planforslag sendes inn til kommunen.
  • Første gangs behandling av planforslaget i kommunen.
  • Planen legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring i minimum seks uker.
  • Planforslaget bearbeides i henhold til eventuelle høringsinnspill, og tas opp til sluttbehandling i kommunestyret.

Hvilke krav stiller kommunen til planleveransen?

  • SOSI-fil av planomriss oversendes kommunen senest ved varsel om oppstart
  • SOSI-fil av planen skal vedlegges planforslag, sammen med rapport for gjennomført SOSI-kontroll
  • Planbeskrivelse og bestemmelser skal oversendes både som PDF og Word-fil

Kommunen kan i de fleste tilfeller, mot gebyr, påta seg arbeidet med digitalisering av plankart. Dette må avtales ved forhåndskonferanse.

For øvrig legges krav til innhold reguleringsplaner i plan- og bygningsloven og kommuneplanen til grunn.