Kommunestyret vedtok 25. oktober at Meldal kommune skal gå inn i et interkommunalt samarbeid med Orkdal kommune om PP-tjenester fra 1. januar 2018. Fra før har Agdenes og Orkdal et slik samarbeid. PPT står for pedagogisk psykologisk tjeneste, og de jobber med barn med spesielle behov i barnehage og skole. De utreder barnas behov, veileder skoler, barnehager og foreldre og uttaler seg om barna kan ha rett til spesialpedagogisk hjelp.

For noen barn, elever og foreldre kan det bety at de vil møte nye saksbehandlere fra PPT, men en felles PP-tjeneste med Orkdal medfører ingen endringer i personalet som jobber direkte med barna ute i barnehager og skoler.

Vi ser fram til å bli en del av et større fagmiljø og fortsatt gi gode tjenester til Meldal sin befolkning.