Kommunen har egen demenssykepleier som jobber i et tverrfaglig team, de har fokus på brukere med demenssykdom og deres pårørende. Sammen med fastlegene driver de med utredning og oppfølging i hjemmet.

Med en demensdiagnose kan du få

 • Oppfølging/veiledning av Demensteam
 • Hjemmesykepleie (tilsyn, trygghetsalarm, matombringing o.l)
 • Avlastning/sykehjem/botilbud
 • Praktisk bistand/tilrettelegging i hjemmet
 • Dagaktivitetstilbud ved dagsenter
 • Oppfølging fra fastlege

Demensteamet kan tilby

 • Kartlegging – og utredningssamtale med personer med mistanke om demens og deres pårørende
 • Kartlegging av behov for hjelp i hjemmet
 • Hjelpemidler som støtter hukommelsen, og bidrar til økt sikkerhet
 • Oppfølging av personer med demens og deres pårørende
 • Veiledning/samtaler til pårørende og helsepersonell
 • Pårørendeskole for de med demente i nære relasjoner