21.11.2019 vedtok kommunen å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn.

Planforslaget med alle relevante dokumenter er lagt ut i servicetorget.

Last ned dokumentene fra kommunens planregister

Merknader til planforslaget må sendes kommunen per brev eller e-post innen 15.01.2020. Vi gjør oppmerksom på at Meldal kommune blir en del av Orkland kommune fra 01.01.2020.

Ta kontakt med saksbehandler på telefon 72 49 51 23 dersom du har spørsmål eller ønsker hjelp til å finne/laste ned planforslaget. Vi anbefaler at plandokumentene lastes ned før nyttår da overgangen til ny kommune vil medføre noen endringer og nedetid for planregisteret.