Hvor kan jeg få bistand ?

I kommunen er det NAV og fastlegene som kan bistå deg hvis du har rusproblemer, de kan henvise videre til tverrfaglig spesialisert behandling. NAV Meldal gir råd og veiledning til enkeltpersoner og familier i forhold til rusproblematikk. Om situasjonen er livstruende eller på annen måte kritisk/livstruende skal man ringe 113. 

Informasjon om behandlingsinstitusjoner i Midt-Norge finner du på www.rus-midt.no

Hvem har ansvaret for oppfølgingen ?

NAV Meldal har ansvar for oppfølging i institusjon og ettervern etter endt behandling for å forhindre tilbakefall. Rusmisbrukere som har behov for langvarige, koordinerte tjenester har rett til å få utarbeidet en individuell plan. I disse sakene er også andre tjenester i kommunen involvert.

Støttetiltak hvis behandling ikke er aktuelt

Dersom behandling ikke er aktuelt vil Meldal Kommune kunne tilby andre støttetiltak. Som f.eks. hjemmebesøk, veiledning i forhold til økonomiske problemer, støttesamtaler, aktivitet gjennom NAVs tiltaksbase og annen praktisk bistand.

Rusforebyggende tiltak

Meldal Kommune jobber også med rusforebyggende tiltak, spesielt rettet mot barn og unge. Dette er i nært samarbeid med andre enheter som psykisk helsearbeid, skole, barnehage, helsestasjon osv.