Meldal kommune har startet opp arbeidet med å revidere kommuneplanens arealdel. Arealdelen er vår viktigste langsiktige plan for hvordan arealene i kommunen skal brukes.

Hensikten med planarbeidet er å angi hovedtrekkene i arealdisponeringen i kommunen. I tillegg sette rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene.

Vedtatt planprogram finner du her

Tid og sted for folkemøter finner du her.

Frist for innspill til arealdelen var 20. september 2017.

Framdriftsplan for rullering av arealdelen

  • Høring av planprogram: 16. mars -27. april 2017.
  • Planprogrammet ble behandlet i Hovedutvalg for Landbruk og tekniske tjenester 10. mai, som innstiller til kommunestyret. Kommunestyret vedtok planprogrammet 31. mai 2017.
  • Få innspill til innholdet i arealdelen fra innbyggerne:   1. april – 20. september 2017.
  • Møter for medvirkning: høst 2017 og i høringsperioden for planforslaget, sannsynligvis tidlig 2018 – åpen folkemøter blir annonsert. Dersom lag/foreninger el. lign. ønsker egne møter, er det bare å ta kontakt.

Innspill til arealdelen

Planleggingsarbeidet skal bl.a. tilrettelegge for boligbygging, fritidsbebyggelse, fastsette bestemmelser for bygging i vassdragsnære områder, tilrettelegg for god folkehelse, idretts- og friluftsformål, bidra til næringsutvikling, tilrettelegge for fornybar energiproduksjon, trafikksikkerhet og infrastruktur, ta hensyn til klimautfordringer, naturfarer og viktige natur- og landskapsverdier.

Fristen for innspill til planarbeidet er 20. september. Disse sendes til postmottak@meldal.kommune.no, eller Meldal kommune, Kvamsveien 2, 7336 Meldal.

Styringsgruppe for arbeidet

Det er Hovedutvalg for Landbruk og tekniske tjenester som har ansvar for arbeidet med kommuneplanens arealdel.