Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse (2016-2017)

Meldal kommune er med i et 2 årig prosjekt i samarbeid med Sør-Trøndelag Fylkeskommune hvor hovedmålet er å utvikle gode nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse. 8 andre kommuner er med.

Prosjektet startet i 2016 og vil bli avsluttet i utgangen av 2017.  Hovedmål for kommunen er å realisere en utstyrssentral der folk kan møtes, låne sport- og friluftslivutstyr, og oppleve aktiviteter - kjente og ukjente. Dette ble besluttet på bakgrunn av blant annet "Dette er Meldal - en oversikt".
 
26.april 2017 inngikk Meldal kommune avtale med BUAordningen. Målet er at fritids- og friluftslivutstyr skal komme flest mulig til gode og inspirere til aktivitet. Les mer på BUA.io og følg utviklingen videre på facebook: BUA Meldal.  
 

Program for folkehelsearbeid i kommunene (2017-2027)

Formålet med programmet er å bidra til langsiktig styrking av kommunenes systematiske arbeid med å fremme befolkningens helse og trivsel.

Programmet skal rettes inn mot psykisk helse og rusforebyggende arbeid. Barn og unge er prioritert målgruppe. Det skal legges vekt på tiltak som styrker barn og ungdoms ressurser og bidrar til innenforskap gjennom deltakelse, mestring og trivsel i lokalsamfunnet. Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper.

Nye Trøndelag fylkeskommune skal søke. Dersom de blir programfylke,  skal de innen 30. juni ha utviklet samarbeidsavtaler med utvalgte kommuner og samarbeidsaktører. Meldal kommune har vist sin interesse for å delta.