- Individrettet arbeid i forhold til henviste saker innebærer en utredning i forhold til lærevansker eller andre forhold som er av betydning for opplæringssituasjonen. 

- Systemrettet arbeid i barnehager og skoler innebærer kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling. Det innebærer å bidra til kompetanseutvikling for personalet, samt bidra til utvikling av barnehagen/skolen som organisasjon. Primært i forhold til barn/elever som har spesielle behov.

- Logopedisk behandling for barn i alderen 0-16 år.

- Alle skoler, barnehager og henviste saker har fast kontaktperson.

- PP-tjenesten har faste dager på skoler og barnehager hvor vi bidrar med vår kompetanse. Vi deltar i drøftinger angående bekymringssaker, gir råd og veiledning både i henviste saker og i systemrettede saker.

- Foreldre/foresatte eller eleven selv når denne er over 15 år, kan kontakte PP-tjenesten direkte eller gjennom barnehagen/skolen.