Om PP-Tjenesten


Mål: Arbeidet i PPT skal være forebyggende, slik at barn og unge får trygge og gode vekstforhold. 

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT eller PP-tjenesten) er en kommunal eller fylkeskommunal rådgivende tjeneste. PP-tjenesten skal hjelpe barn, ungdom og voksne som strever i utviklingen, eller som har utfordringer som kan få konsekvenser for læring.

PP-tjenesten utreder og gir råd og veiledning til skoler for å legge opplæringen bedre til rette for elever med spesielle behov.

Eksempler på utfordringer er:

  • språk- og talevansker
  • generelle lærevansker eller fagvansker
  • lese- og skrivevansker
  • matematikkvansker
  • nonverbale lærevansker
  • konsentrasjonsvansker
  • sosiale og emosjonelle vansker
  • atferdsvansker
  • syn- og hørselsvansker

 

Barnehager, skoler, helsestasjon, barnevern og foreldre/foresatte kan ta kontakt med PP-tjenesten. PP-tjenesten igangsetter evt. tiltak i samråd med foreldre/foresatte. Tjenestene er gratis.

Personalet har taushetsplikt, og alle saksdokument blir sendt til de det gjelder.

PP-tjenesten jobber med lese-skrivevansker, sosiale - emosjonelle vansker, sammensatte lærevansker, språk- og talevansker, foreldreveiledning og miljøproblemer.

Hjelpetiltakene kan bli gitt på PP-kontoret, i heimen, i barnehagen, på skolen og som veiledning.

Felles PP-tjeneste med Orkdal og Agdenes

Kommunestyret vedtok 25. oktober at Meldal kommune skal gå inn i et interkommunalt samarbeid med Orkdal kommune om PP-tjenester fra 1. januar 2018. Fra før har Agdenes og Orkdal et slik samarbeid. PPT står for pedagogisk psykologisk tjeneste, og de jobber med barn med spesielle behov i barnehage og skole. De utreder barnas behov, veileder skoler, barnehager og foreldre og uttaler seg om barna kan ha rett til spesialpedagogisk hjelp.

For noen barn, elever og foreldre kan det bety at de vil møte nye saksbehandlere fra PPT, men en felles PP-tjeneste med Orkdal medfører ingen endringer i personalet som jobber direkte med barna ute i barnehager og skoler.

Vi ser fram til å bli en del av et større fagmiljø og fortsatt gi gode tjenester til Meldal sin befolkning.