Om PP-Tjenesten


Mål: Arbeidet i PPT skal være forebyggende, slik at barn og unge får trygge og gode vekstforhold. 

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT eller PP-tjenesten) er en kommunal eller fylkeskommunal rådgivende tjeneste. PP-tjenesten skal hjelpe barn, ungdom og voksne som strever i utviklingen, eller som har utfordringer som kan få konsekvenser for læring.

PP-tjenesten utreder og gir råd og veiledning til skoler for å legge opplæringen bedre til rette for elever med spesielle behov.

Eksempler på utfordringer er:

  • språk- og talevansker
  • generelle lærevansker eller fagvansker
  • lese- og skrivevansker
  • matematikkvansker
  • nonverbale lærevansker
  • konsentrasjonsvansker
  • sosiale og emosjonelle vansker
  • atferdsvansker
  • syn- og hørselsvansker

 

Barnehager, skoler, helsestasjon, barnevern og foreldre/foresatte kan ta kontakt med PP-tjenesten. PP-tjenesten igangsetter evt. tiltak i samråd med foreldre/foresatte. Tjenestene er gratis.

Personalet har taushetsplikt, og alle saksdokument blir sendt til de det gjelder.

PP-tjenesten jobber med lese-skrivevansker, sosiale - emosjonelle vansker, sammensatte lærevansker, språk- og talevansker, foreldreveiledning og miljøproblemer.

Hjelpetiltakene kan bli gitt på PP-kontoret, i heimen, i barnehagen, på skolen og som veiledning.