FELLES MÅL

Både du som abonnent og vi som tar imot avløpsvannet ditt ønsker det samme: Best mulig tjeneste for lavest mulig pris. Men for å få dette til må vi begge holde oss til visse regler.

I dette dokumentet vil du finne hvilke regler som gjelder og hva du kan gjøre når du mener tjenestene ikke er slik de bør være.

KOMMUNENS FORPLIKTELSER

1.      Bortledning og rensing av avløpsvann

 

·     Spillvann (kloakkvann) skal ledes bort og renses kontinuerlig 24 timer i døgnet slik at det ikke skaper lukt eller hygieniske problemer på din eiendom.

·     I deler av kommunen tilrettelegges det også for at du skal ha anledning til å bli kvitt overvannet (regnvannet og drensvannet) fra eiendommen; enten ved at det bortledes separat eller sammen med spillvannet.

·     Bortledningen skal heller ikke føre til overløpsutslipp i lokale vassdrag ved normal driftssituasjon.

·     Kommunen skal drifte, vedlikeholde, utbedre og renovere de kommunale avløpsanleggene for å tilfredsstille både gjeldende lover, forskrifter og konsesjoner, samt tilstrebe å oppfylle kommunens egne mål i forhold til vann- og vassdragskvalitet.

·     Dersom det oppstår et driftsproblem ved kommunalt ledningsnett, slik som tilstoppinger eller stopp på en pumpestasjon, skal kommunen kunne handle raskt for å fjerne årsaken til problemene.

2. Informere, varsle og holde kontakt med abonnentene

·     Ved akutte utslipp til vann og vassdrag som kan ha betydning for deg, blir du varslet så snart som mulig.

·     Vi informerer deg årlig om endringer i priser og/eller avløpstjenestene før du mottar første faktura.

·     Nye abonnenter får tilsendt kommunal forskrift om vann- og avløpsgebyrer, gjeldende prisliste, dette dokumentet og annen informasjon om kommunens avløpstjenester.

·     Vi ønsker å drive aktivt informasjonsarbeid gjennom media, ved direkte kontakt og via skriftlig materiell for å øke din kunnskap, og dermed utvikle et positivt forhold til oss i kommunen.

·     Dine henvendelser vedrørende driftsproblemer (både skriftlige og muntlige) besvares raskest mulig og senest innen 4 uker fra mottakstidspunktet.

ABONNENTENS FORPLIKTELSER

Dine forpliktelser er fastsatt i kommunens forskrift om vann- og avløpsgebyrer og i kommunens tekniske og administrative bestemmelser og innebærer i hovedsak at du skal:

·     Betale avløpsgebyrer i henhold til mottatt faktura.

·     Sikre at private stikkledninger blir lagt etter kommunens bestemmelser, inkl. tilstrekkelig høyde over nærmeste vannforekomst.

·     Vedlikeholde dine private anlegg i henhold til kommunens bestemmelser (sanitæranlegg, stikkledninger og felleseid private ledningsnett til og med tilknytningspunktet på kommunens hovedledning).

·     Søke å utbedre lekkasjer på dine private anlegg snarest, evt. senest innen gitte frister.

·     Koble ut gammel slamavskiller/septiktank der kommunen krever det.

·     Aldri tømme rester av kjemikalier, oljer, løsemidler m.m. eller gjenstander som bleier, hår, Q-tips (vattpinner), sanitetsbind og lignende i toalettet.

·     Der flomfaren er kjent, sikre eiendommen mot oversvømmelser ved å installere selvlukkende sluk (med tilbakeslagsventil).

·     Varsle kommunen ved forstyrrelser/uregelmessigheter ved avløpssystemet.

·     For øvrig innrette deg etter anvisninger og informasjon fra kommunen.

 

ANDRE TILBUD KNYTTET TIL AVLØPSTJENESTER

Dersom du ikke er tilknyttet kommunens ledningsnett men har eget avløpsanlegg skal du få tømt slammet fra anlegget annenhvert år, eventuelt oftere om det er behov for dette.

PRIS OG BETALINGSBETINGELSER

Prisen for vannleveransen er fastsatt i henhold til kommunens forskrift om vann- og avløpsgebyrer, og går i sin helhet til dekning av kommunens kostnader knyttet til vannforsyningen. Størrelsen på gebyret fastsettes (revideres) årlig av kommunestyret og fremkommer av gebyrregulativet.

Årsgebyret fordeles for tiden på 4 terminer i året. Dersom ditt forbruk stipuleres etter areal fordeles årsgebyret på terminene. Har du vannmåler betaler du etter forrige års forbruk med et à konto-beløp pr termin.  Avregning skjer ved første termin etterfølgende år.

Både du som boligabonnent og kommunen kan kreve installering av vannmåler. Installasjonen og senere drift og vedlikehold bekostes av abonnenten.

Ved forsinket betaling tilkommer renter etter Morarenteloven. Ved uteblitt betaling av årsgebyr har kommunen rett til å ta pant i eiendommen etter Panteloven § 6-1.

 

KLAGE, prisavslag og erstatning

Dersom du mener at det har oppstått mangel ved avløpstjenesten i forhold til det som er beskrevet foran, kan du sende klage til kommunen. Klagen bør sendes så raskt som mulig etter at mangelen er oppdaget.

Kommunen vil da sjekke forholdene så snart som mulig, noe avhengig av sakens karakter. Uansett vil du få tilbakemelding senest innen 4 uker.

 

Dersom du har lidt økonomisk tap på grunn av mangel ved tjenesten kan du kreve erstatning av kommunen, såfremt mangelen ikke skyldes hindring utenfor kommunens kontroll.

Dersom du har inngått egen avtale med kommunen (næringsdrivende), regulerer avtalen dine rettigheter.

For å få avklart dine rettigheter vedrørende prisavslag og erstatning kan du kontakte ditt forsikringsselskap, kommunen eller Forbrukerkontoret.