Du kan delta ved å sende skriftlige innspill til kommunen og/eller delta på folkemøter.

Kommunen er godt i gang i arbeidet med å rullere kommuneplanens arealdel. Den arealdelen vi har nå, ble vedtatt i 2011. Vi håper på å få vedtatt en ny arealdel første halvår neste år. Det betyr at vi i løpet i 2. halvår i år må få ferdig et planutkast.

Arealdelen er juridisk bindende og fastlegger hva vi kan benytte arealene våre til de kommende årene. Den viser bl.a. hvor det kan tilrettelegges for nye boliger, fritidsboliger og næringsarealer. Vi må utarbeide et kart som viser planlagt arealbruk både for bruk og vern. Til dette plankartet skal det følge bestemmelser som konkretiserer arealbruken ytterligere. I arbeidet med arealdelen kan kommunen velge å videreføre dagens arealbruk der det er reguleringsplaner, men kan også vedta å oppheve hele eller deler av reguleringsplanene.

Hovedutvalget for Landbruk og tekniske tjenester er styringsgruppe for planarbeidet. Det er planer om folkemøter og andre opplegg for medvirkning fra innbyggere og andre interessenter på tidlighøsten.

Vi har tidligere annonsert en innspillsfrist nå i sommer. Denne er forlenget til 20. september 2017. For at kommunen skal komme fram til et godt planutkast, er vi helt avhengig av god deltakelse og innspill fra dere. Innspillene kan sendes til kommunens postadresse Kvamsveien 2, 7336 Meldal, eller de kan sendes på e-post til postmottak@meldal.kommune.no

Kommunestyret har fastlagt planprogram for rulleringsarbeidet. Last ned planprogrammet her

Har dere spørsmål eller ønsker å møte oss, vennligst å ta kontakt med Hans-Victor Wexelsen eller Siri Eithun, tlf. 72 49 51 00 eller pr. e-post til hvw@meldal.kommune.no eller siri.eithun@meldal.kommune.no