• Leder for koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering er lagt til seksjonsleder ved Meldal Helsetun/Hjelpetjenesten.
  • Koordinerende enhet skal koordinere tjenestetilbud innen habilitering og rehabilitering, og skal fungere på tvers av sektorer, enheter og tjenester.
  • Koordinerende enhet har ikke myndighet til å tildele tjenester. Det er det den enkelte enhet som har ansvar for.
  • Koordinerende enhet har også et systemansvar for individuell plan (IP).  Koordinator for IP velges i samråd med bruker.

Har du et ønske om og rett til individuell plan?

Du som har behov for langvarige og  koordinerte helse- og omsorgstjenester eller sosiale tjenester, har rett til å få utarbeidet en individuell plan dersom du ønsker det. Retten er uavhengig av diagnose og alder, og gjelder selv om du bare mottar tjenester fra ett forvaltningsnivå, for eksempel kommunen. Du trenger ikke å motta tjenester fra spesialisthelsetjenesten for å ha rett til å få utarbeidet en individuell plan.

Det skal være din plan

Individuell plan skal innehold ene oversikt over dine mål, ressurser og behov for tjenester. Det er viktig at du selv deltar i prossessen med å lage planen. Du kjenner situasjonen din best, mens fagfolk har oversikt over forskjellige løsninger og tiltak som finnes.