Meldal kommune har vedtatt å rullere kommuneplanens arealdel. Nåværende plan ble vedtatt i 2011. Arealdelen gir de overordna føringene for arealbruken i kommunen. Sentralt i et slikt planarbeid er å finne framtidige utbyggingsarealer til boligbygging, samfunnsfunksjoner, næringsutvikling og fritidsboliger samtidig som arealer til landbruk, naturvern, friluftsliv og reindrift blir sikret.

For å informere om og få fram diskusjoner og engasjement omkring planarbeidet, inviterer kommunen til flere folkemøter.

Folkemøtene vil bli gjennomført slik:

Når

Hvor

Tema

Mandag 4. september kl. 19.00

Meldal samfunnshus

Fritidsbebyggelse og andre utmarksinteresser

Onsdag 6. september kl. 19.00

Idrettsbygget

Tettstedsutvikling og boligbygging med spesiell fokus på lokale muligheter og utfordringer

Torsdag 7. september kl. 19.00

Meldal samfunnshus

Tirsdag 12. september kl. 19.00

Storås samfunnshus

Torsdag 14. september kl. 19.00

Å samfunnshus

Programmet vil omfatte informasjon om dagens plan og utfordringer med denne, men hovedfokuset vil bli å se på mulighetene framover, bl.a. gjennom gruppearbeid.

 

Innspill til planarbeidet:

For å få en god plan, er kommunen helt avhengig av innspill fra grunneiere, innbyggere og andre. Alle innspill til planarbeidet må være skriftlige. Fristen for innspill er 20. september. Disse sendes til Meldal kommune, Kvamsveien 2, 7336 Meldal eller postmottak@meldal.kommune.no. Har du spørsmål, kan Hans-Victor Wexelsen eller undertegnede kontaktes på tlf. 72 49 51 00 eller på e-post-adressen ovenfor.

Håper på stort engasjement og ønsker alle velkommen på folkemøter!